SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Super-hydrophobic and super-lipophilic functionalized graphene oxide/polyurethane sponge applied for oil/water separation
Huiwen Meng, Tao Yan, Jingang Yu, Feipeng Jiao
Chin.J.Chem.Eng. . 2018, (5): 957 -963 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2017.09.004