SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Preparation of an amphoteric flocculant having both high polymer content and low viscosity and its polymerization kinetics
Shenwen Fang, Manlin Wang, Zipei Xu, Lei Zhai, Xiujun Wang, Yan Xiong
Chin.J.Chem.Eng. . 2019, (1): 130 -135 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2018.03.002