SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Zwitterionic monolayer grafted ceramic membrane with an antifouling performance for the efficient oil-water separation
Tianyu Zhang, Qian Wang, Wei Luan, Xue Li, Xianfu Chen, Dong Ding, Zhichao Shen, Minghui Qiu, Zhaoliang Cui, Yiqun Fan
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2022, (2): 227 -235 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2021.03.049