SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Photocatalytic oxidative of Keggin-type polyoxometalate ionic liquid for enhanced extractive desulfurization in binary deep eutectic solvents
Linlan Wu, Zhengxin Jiao, Suhang Xun, Minqiang He, Lei Fan, Chao Wang, Wenshu Yang, Wenshuai Zhu, Huaming Li
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2022, (4): 205 -211 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2021.04.031