SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Mechanism analysis of solvent selectivity and energy-saving optimization in vapor recompression-assisted extractive distillation for separation of binary azeotrope
Xiaomin Qiu, Yuanyuan Shen, Zhengkun Hou, Qi Wang, Zhaoyou Zhu, Yinglong Wang, Jingwei Yang, Jun Gao
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2022, (6): 271 -279 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2021.06.010