SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Changes in char reactivity due to char-oxygen and char-steam reactions using Victorian brown coal in a fixed-bed reactor
Shu Zhang, Yonggang Luo, Chunzhu Li, Yonggang Wang
Chin.J.Chem.Eng. . 2015, (1): 321 -325 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2014.09.044