SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Catalytic kinetics of dimethyl ether one-step synthesis over CeO2-CaO-Pd/HZSM-5 catalyst in sulfur-containing syngas process
Ruizhi Chu, Wenxin Hou, Xianliang Meng, Tingting Xu, Zhenyong Miao, Guoguang Wu, Lei Bai
. 2016, (12): 1735 -1741 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2016.09.008