SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Graphene oxide membranes supported on the ceramic hollow fibre for efficient H2 recovery
Kang Huang, Jianwei Yuan, Guoshun Shen, Gongping Liu, Wanqin Jin
. 2017, (6): 752 -759 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2016.11.010