SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Enhanced permeation performance of polyether-polyamide block copolymer membranes through incorporating ZIF-8 nanocrystals
Longwei Xu, Long Xiang, Chongqing Wang, Jian Yu, Lixiong Zhang, Yichang Pan
. 2017, (7): 882 -891 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2016.11.007