SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Benzene alkylation with methanol over phosphate modified hierarchical porous ZSM-5 with tailored acidity
Jinghui Lyu, Hualei Hu, Carolyn Tait, Jiayao Rui, Caiyi Lou, Qingtao Wang, Wenwen Han, Qunfeng Zhang, Zhiyan Pan, Xiaonian Li
. 2017, (9): 1187 -1194 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2016.12.005