SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Regulation of isobutane/1-butene adsorption behaviors on the acidic ionic liquids-functionalized MCM-22 zeolite
Keting Jin, Tao Zhang, Shaojun Yuan, Shengwei Tang
Chin.J.Chem.Eng. . 2018, (1): 127 -136 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2017.05.023