SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Effect of industrial microwave irradiation on the physicochemical properties and pyrolysis characteristics of lignite
Guoshun Zhou, Qunxing Huang, Ben Yu, Hui Tong, Yong Chi, Jianhua Yan
Chin.J.Chem.Eng. . 2018, (5): 1171 -1178 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2017.11.002