SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Hydrogen peroxide and applications in green hydrocarbon nitridation and oxidation
Yanqiang Shi, Yuetong Xia, Guangtong Xu, Langyou Wen, Guohua Gao, Baoning Zong
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2022, (1): 145 -161 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2021.09.030